Óvodai beíratás a 2016/2017. nevelési évre

Szerző: IT  //  Kategória: Archívum, Szülőknek

Beíratás helye:
Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
8088 Tabajd, Dózsa Gy. u.1. 06-22/594- 078

Beíratás időpontja:
2016. április 14-15.( csütörtök-péntek) 8.00-16.00 óra.

A szülő köteles beíratni gyermekét a hirdetményben meghatározott időpontban!

  • Be kell íratni minden gyermeket, aki 2016. augusztus 31-ig betölti a harmadik életévét, ugyanis a nevelési év kezdő napját (2016. szeptember 1-jétől) legalább napi négy órát köteles óvodai nevelésben részt venni!
  • Amennyiben az óvodai nevelésre kötelezett gyermek óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, arról a szülő köteles a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, annak hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
  • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
  • A beíratás azon gyermekeknek is szól, akik a 2016/2017. nevelési évben töltik be a harmadik életévüket.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya), – állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,
  • a gyermek TAJ kártyáját,
  • esetleg keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),
  • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások,
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában).

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

Előzetes egyeztetéssel, szeretettel látjuk Önt és kedves gyermekét tapasztalatszerző látogatásra, melyen megismerkedhet az óvodában folyó munkával és a dolgozókkal. (Óvoda, 8088 Tabajd, Petőfi u. 3. 06-22/353- 330)

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda