Galéria

Szerző: admin  //  Kategória: Galéria
Kezdőlap » Galéria

Letöltések

Szerző: admin  //  Kategória: Letöltések

{wpdm_category=let-lt}

Közzétételi lista

Szerző: admin  //  Kategória: Közzétételi lista

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

KÖZZÉTÉTELI LISTÁJA

 1. A felvételi lehetőség intézményünkben
  Az intézményünkbe történő felvétel az alábbi jogszabályok szerint történik:

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről
33.§ (2) Ha a településen csak egy óvoda vagy általános iskola működik, akkor köteles felvenni a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező óvodai nevelésben részt venni köteles gyermekeket és tanköteles tanulókat, feltéve, hogy fenntartója egyoldalú nyilatkozatot tett vagy köznevelési szerződést kötött.

1995. évi I. törvény, a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye

34.§ (1) Az óvoda és az általános iskola előkészítő foglalkozások, szülői találkozók alkalmával tájékozódhat az intézmény iránt érdeklődő tanulók és családjuk felekezeti hovatartozásáról, egyházi kötődésének mértékéről, hitbeli elkötelezettségéről, érdeklődési köréről, és ezt figyelembe véve dönt a felvételről.
 

 1. A beiratkozás rendje, a fenntartó által engedélyezett csoportok, osztályok száma

 

Óvoda, logopédiai óvoda

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
20. § (1)10 Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján, valamint közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.

Intézményünkben az óvodai beiratkozás időpontjának közzétételére március 20-ig kerül sor.

Iskola

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

22. § (1) A (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével az iskolai beiratkozás idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának határidejéről a kormányhivatal közleményt vagy hirdetményt köteles közzétenni a helyben szokásos módon, a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal.

(2)16 Az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a szülő április 1-je és április 30-a között – a kormányhivatal által közleményben vagy hirdetményben közzétett időpontban – köteles beíratni a lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Amennyiben a választott iskola a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés jogerőre emelkedését követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.

 

Az iskolai beiratkozás időpontját március 20-ig tesszük közzé intézményünk honlapján és az intézményi hirdetőtáblákon.

 1. Térítési díjak mértéke, jogosultság, igénylési feltételek

 2. Normatív étkezési térítési díjkedvezmény

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. §-ának (5) bekezdése alapján gyermekétkeztetés szabályait alkalmazva az alábbi esetekben és módon igényelhető díjkedvezmény:

 1. a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő

aa) bölcsődés,

ab) óvodás,

ac) 1-8. évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő,

ad) fogyatékos gyermekek számára nappali ellátást nyújtó, az Szt. hatálya alá tartozó intézményben elhelyezett, aa)-ac)alpont szerinti életkorú gyermek után az intézményi térítési díj 100%-át,

b)    az a) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át,

c)    három-vagy többgyermekes családoknál gyermekenként az intézményi térítési díj 50%-át,

d)    az ad) alpont alá nem tartozó, tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át, kedvezményként kell biztosítani [az a)-e) pont a továbbiakban együtt: normatív kedvezmény].

(6) A normatív kedvezmény csak egy jogcímen vehető igénybe.

(8) A gyermekvédelmi gondoskodásban részesülő -nevelőszülőnél, gyermekotthonban vagy más bentlakásos intézményben nevelkedő -ideiglenes hatállyal elhelyezett, nevelésbe vett gyermek után nem vehető igénybe a normatív kedvezmény.

(9) A gyermek lakóhelye szerint illetékes önkormányzat, illetve –ha a gyermek nem állami fenntartású nevelési-oktatási intézményben részesül étkezésben –a nevelési-oktatási intézmény vezetője – a nem állami fenntartó által megállapított szabályok keretei között – a gyermek egyéni rászorultsága alapján további gyermekenkénti kedvezményt állapíthat meg.

(10) Az (5) bekezdés szerinti normatív kedvezmény megállapításához közös háztartásban élőként kell figyelembe venni

a) a tizennyolc éven aluli,

b) a huszonöt évesnél fiatalabb, közoktatásban nappali rendszerű oktatásban részt vevő, illetve felsőoktatásban nappali tagozaton tanuló, valamint

c) életkortól függetlenül a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékos gyermekeket.

(11) A normatív kedvezményt a tanuló után a nappali rendszerű oktatásban való részvétele befejezéséig kell biztosítani.

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (100%) esetén az erről szóló határozat másolatát kell mellékelni.

 

Három- vagy többgyermekes családnál (50%) a jogosultság megállapításához a MÁK vagy pénzintézeti kifizetőhely által kiállított családi pótlékról szóló igazolás szükséges. Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni.

 

Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek (50%) esetében a jogosultság megállapításához szükséges dokumentumok:

−„Igazolás tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről"elnevezésű nyomtatvány. Az igazolást a gyermekklinika, gyermek szakkórház, kórházi gyermekosztály, szakambulancia, szakrendelő vagy szakgondozó intézmény szakorvosa állítja ki, vagy

−Magasabb összegű családi pótlékról szóló MÁK igazolás, vagy

−Kártya formátumú hatósági bizonyítvány

Az érvényesség időpontját figyelemmel kell kísérni. A folyamatosság biztosítása érdekében célszerű a felülvizsgálatot időben kezdeményezni.

−Sajátos nevelési igényű gyermek esetén az adott tanévre érvényes országos/megyei szakértői bizottság szakértői véleménye (Nevelési Tanácsadó, tankerületi szakértői bizottsági vélemény nem jogosít!), vagy

−A megyei/országos szakértői bizottság igazolása a juttatások és kedvezmények igénybevételéhez.

(A pedagógiai szakszolgálati intézmények működéséről szóló 15/2013. (II.26.) EMMI rendelet 12.§ e) pontja).

2015. szeptember 1-jétől az óvodai étkeztetésben az alábbi pont alapján is igénybe vehető díjkedvezmény:

1. melléklet a 190/2015. (VII. 20.) Korm. rendelethez

f) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

 

 1. Tankönyvtámogatás

A tankönyv ellátásról rendelkező jogszabályok:

 • a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény

 • 2013. évi CCXXXII. törvény a nemzeti köznevelés tankönyvellátásáról

 • 501/2013. (XII.29.) kormányrendelet

 • 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet

A 2013/2014-es tanévtől az általános iskolai tanulók számára az állam felmenő rendszerben térítésmentesen biztosítja a tankönyvellátást.

A kifutó évfolyamok tanulói számára a kedvezmények az étkezési kedvezményekhez hasonló módon és feltételekkel vehetők igénybe (rendszeres gyermekvédelmi kedvezménnyel rendelkező, ill. tartósan beteg vagy fogyatékos tanulók esetében, a három vagy több gyermekes családok esetében egyaránt 100% támogatás igényelhető).30

 1. Ellenőrzések, értékelések, vizsgálatok eredményei
  (feltöltés alatt)

 2. Az intézmény nyitva tartása

Óvoda: 630-1630
Logopédiai óvoda: 700-1600
Iskola:

Szorgalmi időben az intézmény reggel 730-tól a szervezett foglalkozások befejezéséig, de legkésőbb 1600 óráig tart nyitva. Tanítási szünetekben (őszi, tavaszi, téli szünet és egyéb) az intézmény a tájékoztató táblára kiírt ügyeleti rend szerint tart nyitva, az igazgató által meghatározott időpontokban. Az iskolát szombaton és vasárnap – rendezvények kivételével – zárva kell tartani. Ettől eltérni eseti kérelmek alapján az igazgató engedélyével lehet;

Szorgalmi időn kívül (a nyári szünetben) előre meghatározott ügyeleti napokon és helyen tartunk ügyeletet.

A szorgalmi időn kívüli időszakban igény szerint – az igazgató előzetes engedélyének beszerzésével – az arra kijelölt területen és előre meghatározott időpontokon belül van lehetőség az iskolában tartózkodásra;

 1. Éves munkaterv kivonata

 2. Pedagógiai-szakmai ellenőrzések megállapításai

(feltöltés alatt)

 1. SZMSZ

 2. Házirend

 3. Pedagógiai program

 4. Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei
  (feltöltés alatt)

 5. Tanulók le-és kimaradásával, évfolyamismétléssel kapcsolatos adatok

Tanév

Tanulói létszám október 1-jén

Tanulói létszám június 15-én

Évfolyamismétlők száma

2014/2015

61

64

5 fő, ebből osztályt ismétel 2 fő

 


 

 1. Pedagógusok iskolai végzettsége, szakképesítése, betöltött munkakörök

Óvoda

Logopédiai óvoda
Iskola

 

 1. Pedagógusok

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

főiskola

általános iskolai tanító magyar nyelv és irodalom műveltségi területtel

tanító

2.

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területtel, református diakónus – református hittanoktató

tanító

3.

főiskola, egyetem

általános iskolai tanító, néprajz szakos bölcsész

tanító

4.

főiskola

általános iskolai tanító ember és társadalom műveltségi területtel, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

tanító

5.

főiskola

angol nyelv és irodalom tanár

angolnyelv tanár

6.

főiskola

magyar, valamint német nyelv és irodalom szakos tanár

magyar nyelv és irodalom tanár

7.

egyetem

biológia-környezettan szakos tanár

népi játszóházi foglalkozásvezető

biológia, természetismeret tanár

8.

egyetem

református lelkész, terület- és településfejlesztési menedzser,

hittan

9.

egyetem

matematika-fizika szakos középiskolai tanár

matematika, fizika, részmunkaidőben

 

 

 1. óraadó pedagógusok

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

főiskola

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár, informatika szakos tanár

kémia, informatika

2.

főiskola

történelem szakos általános iskolai tanár, földrajz szakos általános iskolai tanár

történelem, földrajz

3.

főiskola

matematika-technika szakos általános iskolai tanár, számítástechnika szakos tanár

matematika, informatika

4.

 

érettségi

informatikus

 

 

 1. oktató-nevelő munkát segítők száma, feladatköre

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

 

postaforgalmi, érettségi

iskolatitkár

2.

 

női ruhakészítő

konyhai dolgozó

3.

   

takarító

 


 

 1. óvodapedagógusok

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

főiskola

óvodapedagógus

óvónő

2.

főiskola

óvodapedagógus

óvónő

3.

főiskola

óvodapedagógus, óvodavezető

vezető óvónő

4.

főiskola

óvónő

óvónő, részmunkaidőben

 


 

 1. oktató-nevelő munkát segítők száma, feladatköre

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

 

általános vegyész, érettségi, dajka

dajka

2.

 

dajka

dajka

3.

   

dajka helyettes

 

 

 1. pedagógus

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

főiskola

óvodapedagógus

óvónő

2.

főiskola

oligofrénpedagógia- logopédia szakos tanár, közoktatási vezető

tagintézmény vezető, logopédus

3.

főiskola

szociálpedagógus

szociálpedagógus

 


 

 1. oktató-nevelő munkát segítők száma, feladatköre

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

 

gyógypedagógiai asszisztens

gyógypedagógiai asszisztens

2.

 

óvodai dajka

dajka

3.

     
 

 

 1. óraadó pedagógus

száma

iskolai végzettsége

szakképzettsége

tantárgyak, melyeket tanít

1.

főiskola

oligofrénpedagógia – szomatopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár

szomatopedagógus

2.

egyetem

német nyelv és irodalom – finn nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár, theologus

hittan

 

 

Elérhetőségek

Szerző: admin  //  Kategória: Elérhetőségeink

Címünk:

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda

8088-Tabajd, Dózsa György utca 1.

E-mail:

titkarsag@megraio.hu

Telefon/fax:

22-594-078