Üdvözöljük iskolánk és óvodánk honlapján

Szerző: admin  //  Kategória: Bemutatkozás

A Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda a 2007/2008-as tanévben kezdte meg működését. Intézményünk névadója Mészöly Gedeon(1880-1960) tabajdi születésű nyelvész, műfordító.

Az Intézmény Pedagógiai Programja a református, keresztyén értékekre épül. Hitvalló, önmagukra, embertársaikra és környezetükre értékként tekintő embereket igyekszünk nevelni.

Olvasd tovább…

Iskolai és óvodai beiratkozás a 2022/2023-as tanévre

Szerző: IT  //  Kategória: Nincs kategorizálva

Iskolai és óvodai beiratkozás a 2021/2022-es tanévre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

 

Tisztelt Szülők!

A járványügyi veszélyhelyzetre és az ezzel kapcsolatos hatályos intézkedésekre való tekintettel a 2021/2022-es tanévre tervezett beiratkozások menete eltér a korábbi gyakorlattól. A részletes tudnivalókat, kérjük, alaposan olvassák el a csatolt dokumentumokban.

Köszönettel:
Mészöly Gedeon Református Iskola és Óvoda

Óvoda – nyári zárvatartás

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

Tisztelt Szülők!

Óvodánk szokásos nyári zárvatartása idén

2021. július 5-30.

között lesz.

Ezen időszak alatt a vértesacsai Szivárvány óvoda biztosít ügyeletet.

Iskolai beiratkozás a 2020/2021-es tanévre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es tanévre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembe vételével iskolánk felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

 • Ha a Mészöly Gedeon Református Általános Iskolába szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon az alább megadott elérhetőségeken szíveskedjék megerősíteni.

Intézmény vezetője: Hufnágel Anna 06-30/788-9574 hufnagel.anna@megraio.hu
Iskolatitkár: Lesiné Jung Katalin 06-30/779-1089 titkarsag@megraio.hu

 • Felvételre kerül minden olyan gyermek, aki 2020.augusztus 31-ig betölti hatodik életévét. Ők iskolakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől.
  A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

  Körzetes iskolánk 2020. április 28-ig hivatalból felveszi és beírja a körzetbe (Tabajd) tartozó valamennyi iskolaköteles gyermeket. Ehhez a személyes adatok a KIR rendszerében rendelkezésre állnak.

Kérjük, hogy amennyiben nem iskolánkba szeretné beíratni gyermekét, a fentebb említett határidő előtt jelezze.

A körzeten kívülről érkező tanulók szülei vegyék fel a kapcsolatot az intézményvezetővel vagy az iskolatitkárral, hogy a beiratkozás mikéntjét meg tudják beszélni.

 • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes iratok bemutatására, az ilyenkor szokásos űrlapok kitöltésére a tanuló első tanítási napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

 

Tabajd, 2020. 04. 03.

Hufnágel Anna intézményvezető


 

Óvodai beiratkozás a 2020/2021-es nevelési évre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

 

Tisztelt Szülők!

A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a 2020/2021-es nevelési évre tervezett beiratkozások menete eltér az eddigi gyakorlattól. Az egészségügyi szempontok figyelembe vételével óvodánk felvételi eljárása az alábbiak szerint módosul:

 • Ha a Mészöly Gedeon Református Óvodában szeretné gyermekét beíratni, akkor ezt a szándékát elektronikus úton vagy telefonon az alább megadott elérhetőségeken szíveskedjék megerősíteni.

Intézmény vezetője: Hufnágel Anna 06-30/788-9574 hufnagel.anna@megraio.hu
Iskolatitkár: Lesiné Jung Katalin 06-30/779-1089 titkarsag@megraio.hu

 • Felvételre kerül minden olyan kisgyermek, aki 2020.augusztus 31-ig betölti harmadik életévét. Ők óvodakötelessé válnak 2020. szeptember elsejétől.

A felvételről az érintett szülők írásban értesítést kapnak.

A pontos felvételi eljárás lebonyolítása érdekében kérjük a kedves szülőket, hogy az itt letölthető Szándéknyilatkozatot, melyben megerősítik, hogy óvodánkba kívánják íratni gyermeküket, lehetőség szerint 2020. április 17-ig legyenek szívesek elküldeni a megadott e-mail címekre.

Aki nem tudja kinyomtatni ezt a Nyilatkozatot, az az iskola bejárata melletti ablakban elhelyezett üvegből vihet. Utána azt fényképként továbbíthatja a megadott címek valamelyikére.

Ez érvényes azokra a gyermekekre is, akik más településről szeretnék intézményünkben igénybe venni az óvodai ellátást!

 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki harmadik életévét a felvételtől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden óvodakötelessé vált, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 3 éves és annál idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.

 • A beiratkozáshoz szükséges egyéb kötelező, személyes íratok bemutatására, az ilyenkor szokásos űrlapok kitöltésére a gyermek óvodai nevelésének első napján kerül sor. / személyazonosságot igazoló okmányok, lakcímkártya, gyermek anyakönyvi kivonata, TAJ-kártya, illetve ha rendelkezik egyéb szakértői véleménnyel, ennek másolata/

A Szándéknyilatkozatok beadási határideje: 2020.04.17.

Kiértesítés a felvételről: 2020.04.30.
 

Tabajd, 2020. 04. 03.

Hufnágel Anna intézményvezető

Iskolai beíratás a 2019/2020. nevelési évre

Szerző: IT  //  Kategória: Aktuális

A Tabajdi Református Egyházközség, mint a Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-22. § alapján az óvodai és az iskolai felvétel időpontját és rendjét a 2019/2020. nevelési-, tanévre a következőképpen állapította meg:

Hirdetmény – Iskolai beíratás a 2019/2020. nevelési évre
 

Beiratkozás helye:

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda
8088 Tabajd, Dózsa Gy. u.1. 06-22/594-078

Beiratkozás időpontja:

2019. április 11 (csütörtök) 8:00-17:30
2019. április 15 (hétfő) 7:30-15:30.

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, melyeket a beiratkozáskor be kell mutatni:

 • a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonat és személyi igazolvány) és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártya),

 • állandó bejelentett lakcím hiányában a tartózkodási hely igazolása – lakcímkártyával,

 • a gyermek TAJ kártyáját,

 • keresztelési emléklapja (amennyiben a gyermeket megkeresztelték),

 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, ami lehet:

 • óvodai szakvélemény,

 • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény,

 • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye,

 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók) – 3. számú melléklet, (előre igényelhető az iskolában),

 • a diákigazolványhoz szükséges azonosító nyomtatványt, ez az  ún. NEK-adatlap, (Okmány Irodában kell igényelni)

 • A diákigazolvány igényléséért 2016. január 1-től nem kell fizetni,

 • az étkezési térítési díj megállapításához a gyermekvédelmi kedvezményről, tartós betegségről, három vagy több gyermek nevelése esetén a családi pótlék folyósításáról szóló igazolások.

A jelentkezési lapok a beiratkozás napján, a helyszínen tölthetők ki, melyet személyesen lehet átadni.

A tanulók felvételéről az általános iskola igazgatója a Rendeletben foglalt eljárásrend szerint dönt. A felvételről szóló írásbeli tájékoztatót vagy az elutasításról szóló határozatot az iskolaigazgató május közepéig küldi meg a szülő részére.

A Leendő Első Osztályosokat szeretettel várjuk Iskolanyitogató foglalkozásra 2019. április 11-én, csütörtökön 9 órakor. Ezen a foglalkozáson megismerkedhetnek az iskolával, a tanító nénikkel, betekintést nyerhetnek az első osztályosok életébe.

Mészöly Gedeon Református Általános Iskola és Óvoda